zsh安装配置

警告
本文最后更新于 2021-10-14 17:39,文中内容可能已过时。

安装oh-my-zsh

1
2
# 安装oh-my-zsh
sh -c "$(curl -fsSL https://raw.github.com/ohmyzsh/ohmyzsh/master/tools/install.sh)"

没有zsh需要先安装zsh。 yum install zsh

修改主题

1
2
3
vim ~/.zshrc

ZSH_THEME="robbyrussell"

修改命令行样式:

1
2
vim ~/.oh-my-zsh/themes/robbyrussell.zsh-theme
PROMPT="%(?:%{$fg_bold[green]%} [em..] ➜ :%{$fg_bold[red]%} [em..] ➜ )"
请我喝杯水
SoulChild 微信号 微信号
SoulChild 微信打赏 微信打赏
0%